دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی نفت
معرفی

مشخصات فردی

نام : عبدالنبی   هاشمی

پست الکترونیکی : a-hashemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی نفت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوو م.گ. مهندسی مخازن هیدروکربوری وپژوهشی نفت-پالایش (ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1387/08/09

عبدالنبی هاشمی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی نفت

مرتبه علمی : استادیار

^